Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SIA JAUTRAIS BEBRS”,
vienotais reģistrācijas nr. 4013117500, juridiskā adrese: Valkas
novads Zvārtavas pagasts Egļukalns, LV-4735

Kas ir Re Kebabs?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUTRAIS BEBRS” ir Latvijas Republikā reģistrēta
komercsabiedrība, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Kas ir personas dati, un kā “RE KEBABS” tos apstrādā?

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (turpmāk – Regula) personas dati ir jebkura
informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati
ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās
personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu
raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes
faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši
identificēt.
Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes
mērķus un līdzekļus.
Mūsu nodoms ir sniegt Jums maksimālu informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas
datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

Personas datu apstrādes likumīgums

“RE KEBABS” veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens
no turpmāk minētajiem pamatojumiem:
1. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc
klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
2. apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja klienta kā
datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu
aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
3. klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
-apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu.

Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

“RE KEBABS” mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi burtu un ciparu faili, kurus mēs
uzglabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu ierīces cietajā diskā. Ir dažāda veida sīkdatnes, ko izmantojam
dažādiem mērķiem; taču kopumā, sīkdatnes mums palīdz atšķirt Jūs no citiem mājaslapas lietotājiem.
Tādējādi mēs varam Jums atvieglot mājaslapas izmantošanu un uzlabot savu mājaslapu. Jūs jebkurā
laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu, aktivizējot sava pārlūka iestatījumus, kas ļauj jums atteikties no
sīkdatņu daļas vai visu sīkdatņu izmantošanas. Taču gadījumā, ja bloķējat sīkdatņu izmantošanu, daļa
mājaslapas var būt nepieejama vai funkcionēt nepietiekami.

Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik
ilgi, kamēr:

 • ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai
  līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus,
  celt prasību tiesā, u.tml.);
 • datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;
 • ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu
  apstrādes pamats.
  Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

Datu drošība


Mēs zinām, ka Jūs personas datus sniedzat labticīgi un rēķināties, ka tie tiks uzraudzīti. Tādēļ mēs Jūsu
personas datu drošību uztveram ar lielu atbildības sajūtu. Mēs esam veikuši pasākumus, lai
nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam
dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu
Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt
vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā
gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja
izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

Jūsu tiesības


Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs
apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos
aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.
Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie
tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki;
personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc
kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.
Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs
vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

 • dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
 • ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav
  nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
 • Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;
 • ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
 • lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;
 • ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.
  Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo
  prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:
 • ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;
 • ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas
  ierobežošanu;
 • mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu
  likumīgas prasības;
 • Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu
  ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem
  iemesliem.
  Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu
  personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā
  gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem
  apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu,
  īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
  Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi
  pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu
  personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu
  vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās
  kļūdas, ja tādas būs.
  Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi
  pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu
  uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu patstāvīgajai dzīvesvietai.

Kā ar mums sazināties?


Jūs varat ar mums sazināties:

 • elektroniski, izmantojot e-pasta adresi rekebabs@gmail.com
  -pa tālruni 22323830